Muotoilulla eli designilla tarkoitetaan esineen tai muun kohteen suunnittelua tai valmistusta. Siinä yhdistyvät sekä esineen muodon että käytettävyyden suunnittelu. Moderniin muotoiluun voidaan katsoa sisältyvän myös kaksiulotteinen graafinen suunnittelu.

Muotoilu voidaan jakaa edelleen perinteiseen käsityömuotoiluun ja nykyään yleisempään teolliseen muotoiluun.

Käsityömuotoilu

Teollisen vallankumouksen jälkeen käsityömuotoilu on yleisesti väistynyt teollisen muotoilun tieltä. Nykyään se keskittyy länsimaissa taiteellisten käyttö- tai koriste-esineiden valmistamiseen. Muotoilija keskittyy usein työssään yhteen tiettyybest-laptops-graphic-designn materiaaliin, jolloin myös työprosessi on materiaalilähtöistä. Lopullinen työ saadaan usein aikaa erilaisten tutkimusten ja kokeilujen kautta.

Käsityömuotoilija työskentelee yleensä yksin – ja itsenäisesti. Tämän ansiosta muotoilijalla on hyvin suuri ”taiteellinen vapaus”, jolloin tulos voi olla ennalta määrittämätön.

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilijan työkuva poikkeaa monin tavoin perinteisestä käsityömuotoilusta. Siinä missä käsityömuotoilijalla on hyvin vapaat kädet suunnittelu- ja toteuttamisprojekteissa, teollisessa muotoilussa taiteellinen osaaminen yhdistyy aina tuotteen kaupallistamiseen. Kyseessä onkin eräänlainen sovelletun taiteen muoto, jossa suunnitteluvaiheessa huomioidaan esteettisten tekijöiden lisäksi tuotteen taloudelliset ja kaupalliset tekijät sekä käytettävyys. Näiden pohjalta lopputuloksena on aina kaupallinen, markkinoitava tuote.

Käsityömuotoilusta poiketen, teollinen muotoilu vaatii usein myös yhteistyötaitoa, sillä muotoilija työskentelevät osana tuotantotiimiä. Mitä monimutkaisempi tuote on, sitä enemmän tarvitaan eri ammattilaisia työskentelemään sen toteuttamiseksi. Muotoilijan vastuulla työryhmässä on havainnollistaa tuotteen yrityskuvan ja kohderyhmän mieltymyksiin sopiva kokonaisuus. Taitava muotoilija osaa täyttää valmistajan tuotannolliset ja kaupalliset vaatimukset sekä käyttäjien tarpeet.

Nykyään suunnittelutyö tapahtuu kehittyneen teknologian ansiosta erilaisilla digitaalisilla kuvankäsittely ja 3D-suunnitteluohjelmistoilla. Ohjelmistot voivat mallintaa eri asioita; ne voivat toimia yksittäisenä työkaluna tietyn osatekijän mallintamisessa tai hahmottaa toimintaa kolmiulotteisesti.

Ammattina muotoilija

Muotoilijalta vaaditaan visuaalisia taitoja, kuten luovuutta ja visuaalista hahmottamiskykyä. Myös kädentaidot ovat luonnollisesti tärkeitä – huolimatta siitä työskenteleekö henkilö teollisena muotoilijana vai käsityömuotoilijana.

Työnkuva voi vaihdella runsaasti riippuen työpaikasta. Muotoilijana voi työskennellä esimerkiksi eri toimialojen yrityksissä tai muotoilutoimistossa, mutta myös yrittäjyys tai freelance-pohjainen työskentely on hyvin yleistä. Opinnoissaan muotoilija suuntautuu johonkin tiettyyn alaan, esimerkiksi automuotoiluun, korusuunnitteluun, apuvälinesuunnitteluun tai elektronisiin laitteisiin.

Teollisen muotoilun koulutusta tarjotaan Suomessa sekä yliopisto- että AMK-pohjaisena. Yliopistokoulutusta tarjoavat Lapin yliopisto ja ja Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Ammattikorkeakoulussa tarjotaan kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoa, josta valmistutaan muotoilijaksi tai artenomiksi.